อาคารจุฑารัตนาภรณ์ : ดุริยศิลป์

         อาคารจุฑารัตนาภรณ์ เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดามรกฎ (เพ็ญกุล) ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้เสด็จย้ายเข้ามาประทับในสวนสุนันทา ตราบจนสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 7 ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุรักษ์ตำหนักให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับดุริยศิลป์ ส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
         ณ ตำหนักแห่งนี้ จะให้ความรู้เกี่ยวกับตนตรีในสมัยรัตนโกสินทร์ สะท้อนผ่านเทคนิคการจัดแสดงสมัยใหม่ อาทิ ห้องจัดแสดงเครื่องดนตรีไทยสมัยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทาคนแรก ประกอบกับการจัดแสดงนิทรรศการพัฒนาการดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีชาววังในสวนสุนันทา ที่นำเสนอในรูปแบบของจอ Touch Screen พร้อมกับรับฟังบทเพลงของบรมครูคนสำคัญแห่งยุคจากเครื่อง Tablet PC และรับฟังเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีไทยในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้เทคนิค Hologram ที่สามารถรับชมได้รอบด้าน ดุจดังเสียงขับขานแห่งลมลายใจของเสียงตนตรีให้บรรเลงสืบไป
         การจัดแสดงภายในอาคารจุฑารัตนาภรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ชั้นใต้ดิน
- ห้องสืบสานดุริยศิลป์
ส่วนที่ 2 ชั้น 1
- ห้องค้นคว้าดุริยศิลป์
- ห้องดุริยรัตนโกสินทร์ 1 - 3
ส่วนที่ 3 ชั้น 2
- ห้องดนตรีแห่งสวนสุนันทา
- ห้องดุริยกวีศรีรัตนโกสินทร์
- ห้องพระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารันตราชกุมารี
พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารันตราชกุมารี
         พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑา รัตนราชกุมารี เป็นพระราชธิดา ลำดับที่ 7 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดามรกฎ (สกุลเดิม เพ็ญกุล) ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนอ้าย แรม 2 ค่ำ ปีวอก จัตวาศก จุลศักราช 1234 ตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2415 มีพระอนุชาร่วมพระมารดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
         เสด็จพระองค์จุฑารัตนฯ มีความสนพระทัยในด้านกาพย์กลอน ซึ่งจัดว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในทางกวีนิพนธ์ จนเป็นที่ยกย่องในแวดวงวรรณกรรมถึงความงามทางด้านวรรณศิลป์ ทรงสามารถใช้ภาษาได้อย่างเสนาะน่าฟังและเข้าใจง่าย ดังตัวอย่างที่ปรากฏในบทร้องพระนิพนธ์ เมื่อเสด็จเมืองเพชรบุรี พ.ศ. 2472 ที่เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้อย่างไพเราะน่าฟัง ซึ่งภายหลังได้จัดพิมพ์ลงในหนังสืองานพระศพของพระองค์ ความว่า
" ขอบใจเจ้าของบ้านเตรียมการแย่ เลี้ยงข้าวแช่เวลาร้อนหายอ่อนหิว น้องสาวสามแสนดีไม่ชี้นิ้ว เป็นบ๋อยฉิวฉับไวใจเมตตา เลี้ยงดูกันเบิกบานไม่นานนัก เลยไปดูที่พักของเทศา อยากอาศัยผ่อนพักสักเวลาเหม็นขี้หมูเต็มประดาระอา เอยฯ "
         ในเรื่องความเป็นศิลปินนี้ เห็นได้จากสายสกุลทางบิดาของพระมารดา เจ้าจอมมารดามรกต ที่มีความสามารถในทางการประพันธ์ ทั้งยังมีคณะละครและดนตรีวงใหญ่
ภาพการจัดแสดงภายในอาคารจุฑารัตนาภรณ์ : ดุริยศิลป์
ดุริยศิลป์

ด้านหน้าอาคารจุฑารัตนาภรณ์

ส่วนที่ 1 ชั้นใต้ถุน

- ห้องสืบสานดุริยศิลป์

ส่วนที่ 1 ชั้นใต้ถุน

- ห้องสืบสานดุริยศิลป์

ส่วนที่ 2 ชั้น 1

- ห้องดุริยรัตนโกสินทร์ 1-3

ส่วนที่ 2 ชั้น 1

- ห้องดุริยรัตนโกสินทร์ 1-3

ส่วนที่ 2 ชั้น 1

- ห้องดุริยรัตนโกสินทร์ 1-3

ส่วนที่ 2 ชั้น 1

- ห้องดุริยรัตนโกสินทร์ 1-3

ส่วนที่ 3 ชั้น 2

- ห้องดุริยกวีศรีรัตนโกสินทร์
- ห้องดนตรีแห่งสวนสุนันทา

- ห้องพระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี

- ห้องพระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี

สถิติเข้าชม