เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิดีทัศน์ประวัติสวนสุนันทา

แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         จากราชสำนักฝ่ายใน แหล่งสั่งสมศิลปวิทยาการของสตรีชาววัง สู่โรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ พัฒนากลายเป็นสถานฝึกหัดครู เบ้าหลอมแม่พิมพ์หลักของชาติ จนกระทั่งถูกรวมเป็นสถาบันราชภัฏ และยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในที่สุด “สวนสุนันทา” แม้จะเปลี่ยนสถานะหลายครั้ง หากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้คู่สังคมไทยมาโดยตลอด
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเปรียบเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งมิใช่เพียงโบราณวัตถุ หากแต่ยังหมายรวมถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เสมือนชิ้นส่วนทางประวัติศาสตร์ที่คอยเชื่อมต่อเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่นับวันจะถูกกลืนไปกับกระแสวัฒนธรรมภายนอก การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลป์วัฒนธรรมของชาติ จึงเป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษา
         แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือได้ว่าเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมด้านพัฒนาการทางสุนทรียศิลป์ อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตำหนักเจ้านายและเรือนเจ้าจอมของสวนสุนันทาในอดีต โดยสะท้อนออกมาตามแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการนำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย แบ่งออกเป็น 3 อาคาร คือ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ จัดแสดงในส่วนทัศนศิลป์ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ จัดแสดงในส่วนดุริยศิลป์ และอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ จัดแสดงในส่วนนาฏศิลป์ ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสืบทอดจิตวิญญาณบรรพชน ด้วยการดำเนินตามรอยทางศาสตร์แห่งศิลป์ ในการสรรค์สร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
สถิติเข้าชม